Αρχική » Κατατακτήριες

Κατατακτήριες

Αιτήσεις για κατατακτήριες & Δικαιολογητικά

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022

 Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2021.

 Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση με τις ακριβείς ημέρες και ώρες εξέτασης.

  • Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου https://eprotocol.uoa.gr.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών

γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / Διαβατηρίου

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

 

 

Οι επιτυχόντες θα μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Μία (1) φωτογραφία

 Αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων από κατατακτήριες

Η υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης μαθημάτων από κατατακτήριες θα γίνονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής https://eprotocol.uoa.gr κατά το πρώτο εξάμηνο εγγραφής των νεοεισαχθέντων.