Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Άρθρο 1

Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε αντικείμενα, θεματικές ενότητες και επιστημονικούς κλάδους των Λατινοαμερικανικών και Ισπανικών σπουδών, της μετάφρασης, της γλωσσολογίας και των εφαρμογών της. Οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στους κλάδους των Λατινοαμερικανικών και Ισπανικών σπουδών, της μετάφρασης, καθώς και της γλωσσολογίας και των εφαρμογών της στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας.ΦΕΚ 328 Τ.Β΄6/2/2018

ΑΔΑ: 6ΡΗΩ46ΨΖ2Ν-2ΞΡ
Φορέας έκδοσης: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 588/17-01-2018
Θέμα: ΄Εγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είδος Πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Έντυπα Εκπόνησης Δ.Δ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου (άρθρο 38, Ν. 4485/17).

Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή περιόδου μέχρι και δύο (2) έτη συνολικά.

  • Βεβαίωση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έκθεση προόδου

Κατατίθεται στην γραμματεία κάθε έτος, από 1 έως 20 Νοέμβρη.

  • Αίτηση για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της Δ.Δ.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής, ο υποψήφιος την υποβάλλει στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, συνοδευόμενη από αίτηση για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της.

  • Βεβαίωση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής-εισηγητική έκθεση & αίτηση ορισμού της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από αίτησή της για τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής