Αρχική » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. » Εξετάσεις

Εξετάσεις

Το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει ήδη θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας έγινε σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ε.Ε. ή αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής, αλλά προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η βασική γνώση της Ελληνικής.

Σκοπός του ΚΠΓ είναι η ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών μέσω επαρκώς δοκιμασμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές ανάγκες στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, δεν μοιάζει με τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης μίας γλώσσας που αναπτύσσονται από εκείνους για τους οποίους η εφαρμογή του συστήματος αποφέρει συμβολικό ή υλικό κέρδος. Το ΚΠΓ δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον και δεν συνεπάγεται οικονομικά οφέλη. Δεν είναι σύστημα πιστοποίησης που αναπτύσσεται, προκειμένου να αποφέρει κέρδη. Υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, έτσι ώστε το κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους να είναι συμβολικό.

Το ΚΠΓ είναι το μόνο σύστημα πιστοποίησης του οποίου ο επιστημονικός σχεδιασμός στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία αλλά η εφαρμογή του δεν αγνοεί τις ελληνικές κοινωνικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει τους στόχους του σε σχέση με τις ελληνικές πολιτισμικές πρακτικές και τις κοινωνικές ανάγκες του πολίτη εντός και εκτός Ευρώπης. Οι εξετάσεις σχεδιάζονται με βάση την ελληνική πραγματικότητα και τα θέματα είναι προσαρμοσμένα στις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ανάγκες του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας. Το ΚΠΓ δεν σχεδιάζει τις εξετάσεις του για μία γλώσσα αλλά για πολλές, με ενιαίο τρόπο και στην κάθε περίπτωση το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ο χρήστης και η κάθε γλώσσα σε άμεση σχέση με το περιβάλλον χρήσης της. Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΚΠΓ στη διεύθυνση http://kpg.minedu.gov.gr

Το ΚΠΓ δεν ελέγχει την ικανότητα των ατόμων να μιλούν για την ξένη γλώσσα ή να την αναλύουν με βάση κάποια θεωρία ή κάποιο μοντέλο ανάλυσης. Ελέγχει το βαθμό της ικανότητάς τους να μιλούν και να γράφουν τη γλώσσα, αλλά και να λειτουργούν διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την Ελληνική στη γλώσσα στην οποία εξετάζονται. Ελέγχει επίσης το βαθμό επίγνωσης που έχουν για το πώς (με ποιον τρόπο και με ποια μέσα), η γλώσσα χρησιμοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Οι ενότητες είναι οι εξής:

  • Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  • Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση
  • Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.